MAITRI SANGH

 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Young boy- Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Vipasyana Meditation -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Samastika SHRESTHA (18 years old) -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Samastika SHRESTHA (18 years old), helps children to do their homework -Maitri Sangh, Pokhara , Nepal
 Bishwa SHAKYA - Center in charge- during a session of meditation -Maitri Sangh associaition, Pokhara, Nepal
 Break  - Maitri Sangh association, Pokhara, Nepal
 Break  - Maitri Sangh association, Pokhara, Nepal
 Bishwa SHAKYA , center in charge -Maitri Sangh, Pokhara, Nepal
 Maitri Sangh - Pokhara, Nepal